Vakuum komore za pasterizaciju parom – autoklav

Namjena komore za pasterizaciju parom je smanjenje kontaminacije bakterijama na dozvoljenu razinu. Postupak pasterizacije parom se sastoji u izvlačenju zraka iz vakuum komore do razine 90% vakuuma i zagrijavanja materijala po ukupnoj površini presjeka punjenja, do temperature 80ºC.

Obrađeno ljekovito bilje se puni u namjenske, propusne vreće debljine sloja maksimalno 80 mm, koje se stavljaju na police kolica. Proces pasterizacije počinje vakumiranjem odnosno izvlačenjem zraka iz prostora vakuum komore. Vakumiranje se vrši pomoću vakuum pumpe sa vodenim prstenom do razine minimalno 80% vakuuma. Nakon što se postigne željena razina podtlaka, u prostor se ubacuje suha para koja dubinski prodire u sloj materijala za pasterizaciju te u kratkom periodu podiže temperaturu istoga do željene razine, a najčešće u intervalu od 70-80 ˚C. Najveća moguća temperatura je 94 ˚C nakon čega podtlak prelazi u pretlak. Nakon postizanja zadane temperature i protoka potrebnog vremena za kvalitetno izveden proces pasterizacije, vrši se izjednačenje unutarnjeg tlaka komore sa vanjskim tlakom, čime proces završava.

Kod izjednačavanja tlaka komore sa tlakom okoline vrši se usis vanjskog zraka, koji radi sprečavanja kontaminacije obrađenog materijala mora biti filtriran kroz HEPA filter.

Slijedeći proizvod iz ove linije: Postrojenja za filtraciju zraka

Back to top