Duhan – oprema za branje, sušenje i obradu

Nakon berbe duhan se stavlja u ramove ili prijenosne kontejnere, nakon čega slijedi proces sušenja. Za sušenje duhana koriste se komorne podne sušare sa pripadajućim termo generatorima, koji kao energent mogu koristiti: biomasu, zemni/ukapljeni plin ili lož ulje. Prilikom otkupa koriste se linije za otkup duhana, koje znatno utječu na brzinu i kvalitetu procesa otkupa duhana. Obrada različitih tipova duhana može uključiti samo proces rezanja, u koju svrhu se mogu koristiti rezačice ili sliceri, te isti mogu raditi samostalno ili povezani u liniji sa ostalim strojevima za obradu duhana. Obrada duhana se u najvećem dijelu radi u linijama, a osnovna oprema uključuje inspekcijske linije na ulaznom dijelu obrade, kondicionere, treshere, separatore, preše i ostalu potrebnu opremu. Zavisno od potrebe proizvođača duhana obradom duhana se mogu proizvesti razne vrste duhanskih finalnih proizvoda: duhan u listu, rezani duhan, strips, duhansko rebro, duhanska sitnjavina, duhanska prašina te ostali nespomenuti proizvodi od duhana.

PROIZVODI IZ OVE LINIJE – Oprema za branje, preradu i sušenje duhana:

Rezač stabljike duhana sorte Burley

Sušara za duhan

Linije za preradu duhana – PMD

Slicer

Preše za doprešavanje duhana u kutije

Redryer

Linija za otkup duhana i manipulaciju kutija s duhanom

Linija za inspekciju duhana

Linije za obradu sitnjavine i duhanskog rebra

Back to top